Privacy policy

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website van Collective (www.collective.be), Guido Gezellelaan 12/1, B-8000 Brugge, info@collective.be, T +32 50 34 31 18

1         Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die onze websites gebruikt (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en u als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet.  Collective behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen. 

2         Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Collective is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. Verwerker(s)

Collective is vrij om een beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Collective doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

Web development bedrijven;

Marketing bedrijven;

Hosting bedrijven.

3         Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de Privacywet en de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of

Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;

Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4         Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Collective verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt:

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, naam en info van uw bedrijf);

Contactgegevens (telefoon, fax, e-mailadres);

Adresgegevens

Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies, browsertype, besturingsprogramma);

Deze gegevens worden verzameld wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier of de website bezoekt. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van uw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal) en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

5         Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Collective verzamelt uw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze (online) dienstverlening. Collective behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

Klantbeheer: klantenadministratie, ondersteuning, bestellingen en het versturen van nieuwsbrieven.

Bescherming tegen fraude en overtredingen.

Gepersonaliseerde marketing, reclame en nieuwsbrieven. In dat geval staat het u te allen tijde vrij uw toestemming in te trekken.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Collective en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Collective zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6         Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Collective. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen anders dan onze partners, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming hebt gegeven.

7         Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven.
Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8         Wat zijn uw rechten?

8.1        Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2        Recht op inzage

Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijg u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw gegevens. Aldus heb u het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot uw gegevens.

8.3        Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. 

8.4        Recht op het wissen van uw persoonsgegevens

U hebt tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen.

8.5        Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Collective om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6        Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht u te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Collective zal ophouden uw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij Collective kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van uw persoonsgegevens die primeren op uw recht om u te verzetten.

8.7        Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de aan Collective verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8        Recht op het intrekken van uw toestemming

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

9         Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dien u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Collective, Guido Gezellelaan 12/1, B-8000 Brugge

10      Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door Collective, heb u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).